top of page
อุปกรณ์ป้องกัน
โลโก้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

บริการ

 การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนในท้องถิ่น อาทิ การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการคุณภาพน้ำ บริโภค น้ำเสียจากครัวเรือน การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย และมลพิษอากาศ อันเป็นปัจจัยส่งผลต่อสุขภาพและอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน

ประชาสัมพันธ์

 เป็นการติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้องให้ทราบหรือสร้างความเข้าใจกับประชาชน ทำให้เกิดทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรรวมถึงรับฟังความคิดเห็นและประชามติจากสาธารณชนที่มีต่อองค์กร

เทศบัญญัติ

      มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ทั้งนี้ให้รวมถึงกาบริการการแพทย์

โครงสร้างองค์กร

       โครงสร้างองค์การเป็นระบบที่แสดงความสัมพันธ์ของงาน ความรับผิดชอบต่อการรายงานและการใช้อำนาจในการปฏิบัติงานของบุคคลละฝ่ายต่างๆในองค์กร เพื่อให้การสั่งการและการประสานงานในการทำงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การและบรรลุป้าหมาย ขององค์การได้ในที่สุด

bottom of page